ขั้นตอน การต่อใบขับขี่ ฉบับอัพเดตปี 2564 และเอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อม

ผู้ขับขี่รถบนท้องถนน ใบขับขี่ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ขับรถต้องคำนึงถึงอยู่เสมอ การต่อใบขับขี่ จึงถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เนื่องจากใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพนั้น ปัจจุบันได้มีการยกเลิกอย่างถาวรแล้ว เหลือเพียงใบขับขี่แบบชั่วคราวที่มีอายุเพียง 2 ปี และ 5 ปีเท่านั้น ซึ่ง การต่อใบขับขี่ ฉบับอัพเดตปี 2564 จะมีขั้นตอนอย่างไร และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ทางเว็บไซต์ สาระนัว ได้รวมรวมข้อมูลมาให้ดังนี้

การต่อใบขับขี่ แบบชั่วคราว 2 ปี เป็น 5 ปี

เอกสารที่ต้องใช้

 1. ใบขับขี่แบบชั่วคราว อายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 2. บัตรประชาชนของจริง
 3. ใบรับรองแพทย์ ที่สามารถแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่ไม่มีโรคประจำตัวที่จะเป็นอันตรายระหว่างขับรถ และไม่เป็นโรคทางจิต ซึ่งจะมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่มีเงื่อนไขว่าต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่

 1. ตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ และออกคำขอต่อใบขับขี่
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อเช็คความพร้อม โดยจะประกอบไปด้วย
  • ทดสอบการมองเห็นสีที่จะเป็นต้องใช้บนท้องถนน
  • ทดสอบสายตาการมองเห็นทางลึก
  • ทดสอบสายตาการมองเห็นทางกว้าง
  • ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบหยุดคันเร่ง หลังจากเห็นสัญญาณไฟหยุด
 3. ถ่ายรูปหน้าชัดเพื่อติดบัตร
 4. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่ จำนวนเงิน 505 บาท

หมายเหตุ : ผู้ขับขี่สามารถเข้า ต่อใบขับขี่ ได้ล่างหน้า 60 วัน หรือ 2 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากขาดการต่ออายุใบขับขี่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องทำการสอบข้อเขียนใหม่ และหากขาดการต่ออายุใบขับขี่เกิน 3 ปี จะต้องเพิ่มขั้นตอนการอบรม ทดสอบข้อเขียน และทดสอบการขับรถด้วย

การต่อใบขับขี่ แบบชั่วคราว 5 ปี เป็น 5 ปี

เอกสารที่ต้องใช้

 1. ใบขับขี่เดิม หรือ ใบแทน
 2. บัตรประชาชนของจริง

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่

 1. ตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ และออกคำขอต่อใบขับขี่
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อเช็คความพร้อม โดยจะประกอบไปด้วย
  • ทดสอบการมองเห็นสีที่จะเป็นต้องใช้บนท้องถนน
  • ทดสอบสายตาการมองเห็นทางลึก
  • ทดสอบสายตาการมองเห็นทางกว้าง
  • ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบหยุดคันเร่ง หลังจากเห็นสัญญาณไฟหยุด
 3. เข้าอบรม 1 ชั่วโมง
 4. ถ่ายรูปหน้าชัดเพื่อติดบัตร
 5. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่ จำนวนเงิน 505 บาท

หมายเหตุ : ผู้ขับขี่สามารถเข้า ต่อใบขับขี่ ได้ล่างหน้า 60 วัน หรือ 2 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากขาดการต่ออายุใบขับขี่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องทำการสอบข้อเขียนใหม่ และหากขาดการต่ออายุใบขับขี่เกิน 3 ปี จะต้องเพิ่มขั้นตอนการอบรม ทดสอบข้อเขียน และทดสอบการขับรถด้วย